INSTRUCTIES VOOR TEXAS HOLD’EM BONUS POKERTAFELSPEL

Het spel “Texas Hold’em Bonus” is een van de nieuwstecasinotafelspellen in casino’s in de Verenigde Staten. Het is een Texas Hold’em-pokerspelwaarbijelkespeler het opneemttegen de dealer in eenrechtstreekseactie. De persoon met de bestepokerhand van vijfkaartenwintaan het einde van het spel. Om bij Blackjack tewinnen, hoef je alleen de hand van de dealer teverslaan, niet de anderespelersaan de tafel. Als je al eerder Texas Hold’emhebtgespeeld, zou je meteenmoetenkunnengaanzittenenbeginnen met spelen. Hierondervolgen de basisregels.

BONUSTAFELSPEL VAN TEXAS HOLD’EM.

Om tebeginnen met spelenplaatstelkespelereen ante-inzet, en ze kunnen er ookvoorkiezen om op de bonusprijs in tezetten. Er worden twee kaarten met de afbeeldingnaarbenedengedeeldaanelkedeelnemer, inclusief de dealer. Ditzijn de kale kaarten. Als u uw hand wilt spelen, moet u eenbedraginzettendatgelijk is aan twee keeruwoorspronkelijke ante. Om het anderstezeggen, als je ante-inzet $ 5 was en je wilt spelen, moet je $ 10 neerleggen. U verliestuw ante-inzetals u ervoorkiest om wegtelopen van de tafel. Elke spelerkrijgtdrie open kaarten van de dealer. De flop is hiereen term voor. Alle spelerskunnendezedriekaartengebruiken om hunlaatste hand van vijfkaartensamentestellen. Degenen die opnieuwwilleninzetten, kunnendatdoen, maar ze kunnenalleenhetzelfdebedraginzettendat ze eerderhaddengeplaatst. Als eenspelercheckt, plaatsthijgeenweddenschap. U bent nietverplicht om een ​​weddenschapteplaatsen; je kuntervoorkiezen om teblijvenspelen, of je dat nu wel of nietdoet. Face-up krijgteenvierdekaartaan de groepalsgeheel. De turn is hiervooreenandere naam. Spelershebben de mogelijkheid om nogeenkeer in tezetten of techecken. Het bedrag van de inzet is hetzelfdeals de ante-inzet, en er zullen nu geeninzettenmeer van de spelerswordengenomen. Nogmaals, je hoefthierniettegokken om het spelteblijvenspelen. Pokerhandenwordenbepaald door de dealer die de hole-kaarten van elkespeleréénvooréénomdraait. Elke spelerheeft de mogelijkheid om één, twee of geen van zijngeslotenkaartentegebruiken in combinatie met de vijf open gemeenschappelijkekaarten om de beste hand van vijfkaartentemaken. U zoumoetenonderscheiden wat uwbeste hand is, zelfsals de dealers ditwordtgeleerd. Als het op poker aankomt, is het belangrijk om tewetenwelkehandenwinnenenwelkeverliezen.

categorie :

Casino

Deel dit :

Recent nieuws

Laten we met ons meedoen

Categorieën